Beth sy’n Digwydd Nesaf?

Please click here to view these pages in English. Cliciwch yma i ddarllen y tudalennau hyn yn Saesneg.

Ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn, bydd angen i chi sicrhau bod gennych wybodaeth benodol sy’n berthnasol i chi a’ch cwrs. O sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’ch Amserlen Arholiadau, i drefnu Cyllid Myfyrwyr – mae hi’n bwysig eich bod yn deall ac yn cael mynediad i’r holl wybodaeth berthnasol ar flaenau eich bysedd.

Bydd y wybodaeth isod yn esbonio ‘Beth sy’n digwydd nesaf’ rhwng mis Mai a mis Medi.

Sylwch: Mae gwahanol amseroedd allweddol yn ystod y flwyddyn ar gyfer rhai cyrsiau, e.e. efallai eu bod yn dechrau ym mis Chwefror yn hytrach na mis Medi. Bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth isod dal yn berthnasol i chi, ond os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â’ch Parthau Cyngor Campws.

Os bydd arholiadau gennych ym mis Awst, sicrhewch eich bod wedi gwirio’ch Amserlen Arholiadau.

Os ydych yn ystyried gwneud cais am Amgylchiadau Esgusodol, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’ch Canolfan Cyngor Campws.

Pryd mae’r dyddiad cau i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol cyn diwedd y tymor?

  • 12 hanner dydd ar 23 Mai 2018.

Dw i wedi derbyn fy nghanlyniadau mis Mehefin – pryd mae’r dyddiad cau i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer fy ngwaith cwrs ailsefyll/arholiad ailsefyll?

  • 12 hanner dydd ar 16 Awst 2018.


Mae’n rhaid i mi ailsefyll – beth sy’n digwydd nesaf?

Os ydych yn ailsefyll darn o waith cwrs, mae’n rhaid i chi gyflwyno hynny erbyn 4yp ar 1 Awst 2018.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn Gwybodaeth am Ailsefyll.

Os ydych yn ailsefyll Arholiad – cyfeiriwch at yr Amserlen Arholiadau.

Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Parthau Cyngor Campws.

Dw i wedi ailsefyll yn barod – beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd eich canlyniadau yn cael eu cadarnhau ar 5 Medi 2018 (Canlyniadau)

Dw i wedi ailsefyll a phasio’n llwyddiannus:

  • Myfyrwyr Cartref/UE – bydd angen i chi ailgofrestru o 10 Medi 2018 trwy Unilife.
  • Myfyrwyr Rhyngwladol/Tu allan i’r UE – bydd angen i chi ailgofrestru yn ystod yr Wythnos Gofrestru a Sefydlu (yr wythnos sy’n dechrau 17 Medi 2018). Mae gwybodaeth bellach ar gael yma – Myfyrwyr Rhyngwladol.

Dw i ddim wedi pasio ar ôl ailsefyll:

Os nad ydych wedi pasio popeth rydych wedi ei ailsefyll, dylai’ch canlyniadau ar-lein ddangos i chi beth fydd yn digwydd nesaf. Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Parthau Cyngor Campws.

Mae’n rhaid i mi ail-wneud modiwl(au) – beth sy’n digwydd nesaf?

Darllenwch y wybodaeth am Ail-wneud modiwlau.

Sylwch: mae’n bosibl y bydd goblygiadau ariannol wrth ail-wneud modiwlau felly sicrhewch eich bod yn gwirio’r gost gyda’r Uned Refeniw a gofyn i’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr am gymorth cyllid.

Os nad ydych yn hapus gyda’ch canlyniadau ac eisiau apelio, gwelwch y dudalen Apeliadau Academaidd. Mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch apêl o fewn y terfyn amser sydd yn y Rheoliadau.

Cyngor Pellach a Dolenni Defnyddiol.

Cofrestru ar-lein:

Dw i wedi pasio fy mlwyddyn yn llwyddiannus:

Myfyrwyr Cartref a’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru o 13eg Awst 2018 ymlaen trwy Unilife.

Myfyrwyr Rhyngwladol / O’r Tu Allan i’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru yn ystod yr Wythnos Gofrestru a Sefydlu (yr wythnos sy’n dechrau 17eg Medi 2018). Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy’r ddolen ganlynol – Myfyrwyr Rhyngwladol.

Dw i wedi ailsefyll a phasio’n llwyddiannus – pryd alla i gofrestru?

Myfyrwyr Cartref a’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru o 10eg Medi 2018 trwy Unilife.

Myfyrwyr Rhyngwladol / O’r Tu Allan i’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru yn ystod yr Wythnos Gofrestru a Sefydlu (yr wythnos sy’n dechrau 17eg Medi 2018). Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â chofrestru i Fyfyrwyr Rhyngwladol ar gael yma.

Dw i ddim wedi pasio fy mlwyddyn yn llawn – beth sy’n digwydd nesaf?

Os nad ydych wedi pasio’ch holl fodiwlau, dylai’ch canlyniadau ar-lein ddangos i chi beth sy’n digwydd nesaf:

Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Canolfan Cyngor Campws.

Pryd byddaf yn dychwelyd i’r Brifysgol?

Mae’r Wythnos Gofrestru a Sefydlu yn dechrau 17eg Medi ar gyfer myfyrwyr Pontypridd, Caerdydd a Chasnewydd (ar gampws).

Yn ystod yr wythnos hon, cewch eich rhaglen sefydlu ar gyfer y flwyddyn newydd, yn ogystal â mynychu Ffair y Glas, gweithgareddau’r Undeb Myfyrwyr a llawer mwy! Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’ch amserlen sefydlu ar gyfer yr wythnos a bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf trwy’r tudalennau Sefydlu.

Mae addysgu yn dechrau ar 24eg Medi 2018 – Dyddiadau Allweddol ar gyfer calendr academaidd 2018/19.

Dw i ddim eisiau dychwelyd i’r Brifysgol – beth ddylwn i ei wneud nesaf?

Cysylltwch â’ch Canolfan Cyngor Campws a fydd yn sicrhau bod eich cofnod myfyriwr yn cael ei ddiweddaru. Efallai y byddwch yn derbyn trawsgrifiad neu ddyfarniad is os ydych wedi pasio unrhyw fodiwlau, felly sicrhewch eich bod yn cysylltu.


Pryd alla i weld fy Amserlen ar gyfer 2018/19?

Bydd amserlen 2018/19 amserlenni page.
Mae’n rhaid eich bod wedi cofrestru ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2018/19 er mwyn gweld eich amserlen unigol.

Os ydych yn derbyn cyllid i wneud cwrs yn 2018/19, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi ailymgeisio am eich cyllid. Mae gwybodaeth ac arweiniad pellach ar gael ar y tudalennau Arian Myfyrwyr.

Dw i wedi cofrestru ar-lein ond dw i ddim wedi derbyn fy menthyciadau a/neu grantiau – beth ddylwn i ei wneud?

Dyw taliadau ddim yn cael eu rhyddhau cyn yr wythnos sy’n dechrau 17 Medi 2018 ar gyfer myfyrwyr Prifysgol De Cymru a 10 Medi 2018 ar gyfer myfyrwyr colegau sy’n bartneriaid yng Ngholeg y Cymoedd a Choleg Caerdydd a’r Fro yn unig.
Mae’n rhaid i chi sicrhau bod:
• Eich cais wedi cael ei gwblhau’n llawn
• Eich bod wedi cael eich asesu gan eich darparwr
• Eich bod wedi llofnodi a dychwelyd eich datganiad
• Eich manylion banc yn gywir
• Eich bod wedi nodi eich bod yn astudio ym Mhrifysgol De Cymru Sylwch: Dylai myfyrwyr colegau sy’n bartneriaid nodi eu bod yn astudio yn lleoliad y coleg partner ar gwrs Prifysgol De Cymru.

Bydd hi’n cymryd rhwng 3-5 diwrnod gwaith i dderbyn eich cyllid myfyriwr ar ôl i chi gofrestru ar-lein.

Dw i’n derbyn bwrsariaeth gan GIG Cymru – pryd dylwn i ailymgeisio?

Dylech fod wedi derbyn e-bost gan GIG Cymru yn gofyn i chi ailymgeisio am eich cyllid ym mis Ebrill 2018 os yw’ch cwrs yn dechrau ym mis Medi a mis Hydref / Tachwedd 2018 os yw’ch cwrs yn dechrau ym mis Mawrth. Dylech ailymgeisio mor gynnar â phosibl i sicrhau bod eich hawliad yn cael ei gymeradwyo’n derfynol cyn dechrau sesiwn academaidd 2018/19. Mae Bwrsariaeth y GIG yn cael ei thalu drwy 12 taliad cyfartal o fis Hydref 2018 tan fis Medi 2019. Mae manylion ar gael ar y dudalen Gwybodaeth Cyllido Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Dw i wedi derbyn e-bost gan yr Uned Refeniw ac alla i ddim cofrestru ar-lein – beth ddylwn ei wneud nesaf?

Sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Uned Refeniw os ydynt wedi bod mewn cysylltiad. Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Canolfan Cyngor Campws.


Sut alla i gael llythyr y dreth gyngor ar gyfer?

Mae manylion am y Dreth Gyngor a chynhyrchu llythyrau eithrio ar gael trwy’r ddolen ganlynol – Arweiniad ar y Dreth Gyngor.

Fel arfer, bydd llythyrau’r Dreth Gyngor ar gael yn ystod yr wythnos addysgu gyntaf.