Beth sy’n Digwydd Nesaf?

Please click here to view these pages in English. Cliciwch yma i ddarllen y tudalennau hyn yn Saesneg.

Ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn, bydd angen i chi sicrhau bod gennych wybodaeth benodol sy’n berthnasol i chi a’ch cwrs. O sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’ch Amserlen Arholiadau, i drefnu Cyllid Myfyrwyr – mae hi’n bwysig eich bod yn deall ac yn cael mynediad i’r holl wybodaeth berthnasol ar flaenau eich bysedd.

Bydd y wybodaeth isod yn esbonio ‘Beth sy’n digwydd nesaf’ rhwng mis Mai a mis Medi.

Sylwch: Mae gwahanol amseroedd allweddol yn ystod y flwyddyn ar gyfer rhai cyrsiau, e.e. efallai eu bod yn dechrau ym mis Chwefror yn hytrach na mis Medi. Bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth isod dal yn berthnasol i chi, ond os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â’ch Parthau Cyngor Campws.


Pryd mae fy nghanlyniadau yn cael eu cyhoeddi?

  • Myfyrwyr sy’n Graddio – 21 Mehefin 2017
  • Myfyrwyr nad ydynt yn Graddio – 22 Mehefin 2017
  • Myfyrwyr sy’n Ailsefyll neu sydd â Dyddiadau Cwblhau Cais Cyntaf dros yr Haf – 5 Medi 2017

Mewngofnodi i weld eich canlyniadau: Canlyniadau Ar-lein

Gwybodaeth bellach am ganlyniadau.

Sylwch y bydd Canolfannau Cyngor eich Campws yn cynnal Clinigau Cymorth Canlyniadau ar y diwrnod y bydd y canlyniadau yn cael eu rhyddhau, felly cysylltwch os bydd unrhyw ymholiadau gennych.

Os nad ydych yn dod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdano, sicrhewch eich bod chi hefyd yn gwirio tudalennau penodol eich campws chi:

Campws Caerdydd
Campws y Ddinas
Campws Glyntaff
Campws Trefforest

Os ydych yn ystyried gwneud cais am Amgylchiadau Esgusodol, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’ch Canolfan Cyngor Campws.

Pryd mae’r dyddiad cau i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol cyn diwedd y tymor?

  • 12 hanner dydd ar 23 Mai 2017.

Dw i wedi derbyn fy nghanlyniadau mis Mehefin – pryd mae’r dyddiad cau i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer fy ngwaith cwrs ailsefyll/arholiad ailsefyll?

  • 12 hanner dydd ar 16 Awst 2017.


Mae’n rhaid i mi ailsefyll – beth sy’n digwydd nesaf?

Os ydych yn ailsefyll darn o waith cwrs, mae’n rhaid i chi gyflwyno hynny erbyn 4yp ar 2 Awst 2017.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn Gwybodaeth am Ailsefyll.

Os ydych yn ailsefyll Arholiad – cyfeiriwch at yr Amserlen Arholiadau.

Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Parthau Cyngor Campws.

Dw i wedi ailsefyll yn barod – beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd eich canlyniadau yn cael eu cadarnhau ar 5 Medi 2017 (Canlyniadau)

Dw i wedi ailsefyll a phasio’n llwyddiannus:

  • Myfyrwyr Cartref/UE – bydd angen i chi ailgofrestru o 13 Medi 2017 trwy Unilife.
  • Myfyrwyr Rhyngwladol/Tu allan i’r UE – bydd angen i chi ailgofrestru yn ystod yr Wythnos Gofrestru a Sefydlu (yr wythnos sy’n dechrau 18 Medi 2017). Mae gwybodaeth bellach ar gael yma – Myfyrwyr Rhyngwladol.

Dw i ddim wedi pasio ar ôl ailsefyll:

Os nad ydych wedi pasio popeth rydych wedi ei ailsefyll, dylai’ch canlyniadau ar-lein ddangos i chi beth fydd yn digwydd nesaf. Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Parthau Cyngor Campws.

Mae’n rhaid i mi ail-wneud modiwl(au) – beth sy’n digwydd nesaf?

Darllenwch y wybodaeth am Ail-wneud modiwlau.

Sylwch: mae’n bosibl y bydd goblygiadau ariannol wrth ail-wneud modiwlau felly sicrhewch eich bod yn gwirio’r gost gyda’r Uned Refeniw a gofyn i’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr am gymorth cyllid.

Os nad ydych yn hapus gyda’ch canlyniadau ac eisiau apelio, gwelwch y dudalen Apeliadau Academaidd. Mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch apêl o fewn y terfyn amser sydd yn y Rheoliadau.

Cyngor Pellach a Dolenni Defnyddiol.


Pryd byddaf yn Graddio?

Os ydych wedi cwblhau’ch cwrs yn llwyddiannus ym mis Mehefin 2017, dylech raddio ym mis Gorffennaf 2017 (os yw’ch cwrs yn un sy’n gymwys i chi gael mynychu seremoni raddio). Sicrhewch eich bod wedi gwirio’r tudalennau Graddio am y wybodaeth ddiweddaraf.

Os ydych yn ailsefyll dros yr haf, dylech gael eich gwahodd i’r seremoni raddio briodol nesaf. Gwelwch y tudalennau Graddio am y wybodaeth ddiweddaraf.

Os bydd arholiadau gennych ym mis Awst, sicrhewch eich bod wedi gwirio’ch Amserlen Arholiadau.

Cofrestru ar-lein:

Dw i wedi pasio fy mlwyddyn yn llwyddiannus:

Myfyrwyr Cartref a’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru o 14eg Awst 2017 ymlaen trwy Unilife.

Myfyrwyr Rhyngwladol / O’r Tu Allan i’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru yn ystod yr Wythnos Gofrestru a Sefydlu (yr wythnos sy’n dechrau 18eg Medi 2017). Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy’r ddolen ganlynol – Myfyrwyr Rhyngwladol.

Dw i wedi ailsefyll a phasio’n llwyddiannus – pryd alla i gofrestru?

Myfyrwyr Cartref a’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru o 14eg Medi 2017 trwy Unilife.

Myfyrwyr Rhyngwladol / O’r Tu Allan i’r UE – byddwch yn gallu ailgofrestru yn ystod yr Wythnos Gofrestru a Sefydlu (yr wythnos sy’n dechrau 18eg Medi 2017). Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â chofrestru i Fyfyrwyr Rhyngwladol ar gael yma.

Dw i ddim wedi pasio fy mlwyddyn yn llawn – beth sy’n digwydd nesaf?

Os nad ydych wedi pasio’ch holl fodiwlau, dylai’ch canlyniadau ar-lein ddangos i chi beth sy’n digwydd nesaf:

Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’ch Canolfan Cyngor Campws.

Pryd byddaf yn dychwelyd i’r Brifysgol?

Mae’r Wythnos Gofrestru a Sefydlu yn dechrau 18eg Medi ar gyfer myfyrwyr Pontypridd, Caerdydd a Chasnewydd (ar gampws).

Yn ystod yr wythnos hon, cewch eich rhaglen sefydlu ar gyfer y flwyddyn newydd, yn ogystal â mynychu Ffair y Glas, gweithgareddau’r Undeb Myfyrwyr a llawer mwy! Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’ch amserlen sefydlu ar gyfer yr wythnos a bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf trwy’r tudalennau Sefydlu.

Mae addysgu yn dechrau ar 25eg Medi 2017 – Dyddiadau Allweddol ar gyfer calendr academaidd 2017/18.

Dw i ddim eisiau dychwelyd i’r Brifysgol – beth ddylwn i ei wneud nesaf?

Cysylltwch â’ch Canolfan Cyngor Campws a fydd yn sicrhau bod eich cofnod myfyriwr yn cael ei ddiweddaru. Efallai y byddwch yn derbyn trawsgrifiad neu ddyfarniad is os ydych wedi pasio unrhyw fodiwlau, felly sicrhewch eich bod yn cysylltu.


Sut alla i gael llythyr y dreth gyngor ar gyfer?

Mae manylion am y Dreth Gyngor a chynhyrchu llythyrau eithrio ar gael trwy’r ddolen ganlynol – Arweiniad ar y Dreth Gyngor.

Fel arfer, bydd llythyrau’r Dreth Gyngor ar gael yn ystod yr wythnos addysgu gyntaf.